سلام. من اطلاع بازدید کنندگان به صورت مستمر از شمال ایران به ماهیگیری در این سایت. در صورتی که نظر یا الگوهای پرواز از ورود ماهی ماهیگیری را از پرواز SwittersB لطفا تماس بگیرید.